همه چیز را همگان دانند

nobody knows everything

همه چیز را همگان دانند

nobody knows everything

همه چیز را همگان دانند

Beautiful living solutions with Atyshar